Hizmet Hüküm ve Koşulları

Tanımlar:

Bu Hüküm ve Koşullar çerçevesinde kullanılan “Şirket”, “biz”, “bizim” ya da “bize” gibi ifadeler Language Connect International Ltd.’yi (şirket no. 7364250, şirket merkezi 64 Southwark Bridge Road, Londra SE1 0AS), “Müşteri” ya da “siz” gibi ifadeler hizmetlerini kendi adına üstlenmesi için Language Connect International Ltd.’yi görevlendiren şirket, firma, kurum, organizasyon ya da kişileri ifade eder.

“Sözleşme”, Müşteri ile Şirket arasında yapılan ve hizmet Hüküm ve Koşulları tarafından idare edilen sözleşmedir.
“Hüküm ve Koşullar”, aşağıda belirtilen standart Hüküm ve Koşullar anlamına gelir.
“Sipariş”, Hizmetlerimiz için vermiş olduğunuz onaylı talep anlamına gelmektedir.
“Hizmetler”, tarafımızdan sizin için gerçekleştirilen çeviri hizmetleri anlamına gelmektedir.
“İş materyalleri”, burada öngörülen Hizmetleri gerçekleştirebilmek için tarafınızdan bizlere ulaştırılan veya iletilen her türlü bilgi anlamına gelmektedir.
“Gizli Bilgiler”, sizin veya bizim için gizli olan ve Hizmetlerle ilgili olarak bize verdiğiniz veya bizim size verdiğimiz bilgiler (hangi formda olursa olsun) anlamına gelmektedir.

Müşteri bir Sipariş verirken, Şirket ile aşağıdaki Hüküm ve Koşulları kapsayan bağlayıcı bir Sözleşme yapmış olur:

1. BAŞVURU

Burada belirtilen koşullar veya bunların çeşitleri dışındaki herhangi bir koşul, aksi Şirketin Ortaklarından biri tarafından yazılı olarak kabul edilmediği sürece Şirket için bağlayıcı olmayacaktır. Yukarıdaki koşullara göre iş için tarafımızca yapılan her fiyat teklifi, kabul ve sözleşmeye bu koşullar dâhil olacaktır; Müşteri tarafından teklif edilen tüm diğer koşullar burada hariç tutulmuştur.

2. ÇEVİRİ HİZMETLERİNİN KULLANIM AMACI

2.1. Müşteri, çevirinin kullanım amacını açık bir şekilde yazılı olarak belirtmelidir.
2.2. Aksi yazılı olarak talep edilmediği sürece bir çeviri yalnızca bilgi ve anlaşma amacıyla üstlenilir ve bu da genel yazışmalarda kullanılması için yeterince yüksek bir standarttır.
2.3. Yazılı olarak talep edilirse çeviri, Müşteri veya diğer ilgili üçüncü şahıslar tarafından daha fazla düzenlenmeyecek olan son belge olabilir veya şunlar için gerekli olabilir:
– İhaleler,
– Sözleşmeler, sigorta, patent ve diğer yasal amaçlar,
– Basım ve yayım,
– Reklam,
– Metnin daha özel çevirisinin gerektiği diğer tüm amaçlar için; tüm bunlar çok daha fazla hassasiyet ve/veya redaksiyon yapılmasını gerektirmektedir ve dolayısıyla fiyat listesinde gösterilen redaksiyon ücretine tabi olacaktır.
2.4. Bir Müşterinin bir çeviriyi asıl veriliş amacının dışında başka bir amaç için kullanmayı istemesi halinde, Müşteri Şirketten çevirinin bu yeni amaç için uygun olduğuna dair teyit alması gerekmektedir. Şirket, gerekli olması halinde ve masrafları Müşteriye ait olmak üzere, çeviriyi yeni kullanım amacına uyarlama ve çeviriyi bu yeni amaç için değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
2.5. Çevirinin amacının Şirkete bildirilmediği durumlarda Şirket, çevirinin yalnızca bilgi amaçlı yapıldığı varsayımıyla hareket etmelidir. Ancak Şirketin kanaatine göre çevirinin varsayılan kullanım amacı başkaysa, Şirket çeviri işlemlerini başlatmadan önce kullanım amacını netleştirmek için mümkün olduğu anda Müşteriyle irtibata geçmelidir.
2.6. Şirket, çevirinin verildiği standardı belirtebilir ve çeviri ücretini buna göre belirleyecektir.

3. FİYATLANDIRMA

3.1. Fiyat teklifleri Şirket için bağlayıcı değildir ve Müşterinin siparişinin alınması üzerine Şirket tarafından onaylanmak üzere verilmektedir. Söz konusu onay verilene kadar herhangi bir Sözleşme yapılmayacaktır. Yazılı fiyat teklifleri gönderilmelerinden itibaren 30 gün boyunca geçerli kalacaktır ve sonrasında aksi yazılı olarak belirtilmezse zaman aşımına uğrayacaktır.
3.2. Fiyat teklifleri Müşterinin kaynak materyal hakkında yaptığı açıklamalar, çevirinin kullanım amacı ve diğer talimatlar baz alınarak verilmektedir. Bu fiyat teklifleri, kaynak materyale ait açıklamaların tarafımızca bariz bir şekilde yetersiz veya yanlış bulunması halinde her zaman değiştirilebilir.
3.3. Şirketin broşürlerinde, web sayfasında ve diğer basılı materyallerde verilen bilgiler yalnızca genel açıklamalardır ve bu Hüküm ve Koşulların bir parçasını teşkil etmezler.

4. ÖDEME

4.1. Aksi belirtilmediği sürece ücretler sterlin cinsinden belirlenir ve bu ücretlere katma değer vergisi dâhil değildir. Almakla yükümlü olduğumuz tüm uygun vergi ve masraflar için size fatura vermemiz gerekmektedir. Bu ücretleri ödemede gecikmeniz sonucu tarafımızca ödenmesi gereken her türlü ceza ve faizi ödeme yükümlülüğü tarafınıza aittir.
4.2. Aksi fatura üzerinde yazılı olarak belirtilmediği sürece ödeme çek veya doğrudan banka havalesiyle yapılmalıdır, örn. BACS veya CHAPS. Tüm ödemeler kesinti yapılmadan veya banka masrafları mahsup edilmeden yapılmalıdır.
4.3. Aksi Şirketin Ortaklarından biri tarafından yazılı olarak onaylanmadığı sürece, bir Müşteri için kredi hesabı açıldığında, ödeme faturanın çıkarıldığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde yapılmalıdır. Teklif edilen fiyatlara dâhil olan indirimler yalnızca faturaların alındığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde ödenmesi halinde geçerlidir.
4.4. Sterlin dışında başka bir para birimiyle verilen fiyat teklifleri, teklifin yapıldığı andaki döviz kuru baz alınarak yapılır ve aksi belirtilmediği sürece fiyat fatura tarihindeki döviz kuru dalgalanmalarına tabidir.
4.5. Hizmetler, iş süresinin bir ayı geçmesi durumu hariç, tamamlanmalarının üzerine eksiksiz olarak faturalandırılacaktır. Kesintisiz olarak bir ayın üzerinde verilen hizmetler, bir ayın sonunda işin toplam tahmini değerinin %50’si tutarında ve işin tamamlanması üzerine kalan %50 tutarında faturalandırılacaktır.
4.6. Şirket, diğer haklarını çiğnemeksizin mali ve idari masrafları karşılamak amacıyla ödenmemiş meblağ üzerinden aylık %5’ten fazlasına denk gelen bir ücret veya vadesi geçen ödenmemiş tüm hesaplar üzerinden 5£ tutarında bir ücret alma hakkını saklı tutar. Tarafımızca borç tahsilat kuruluşlarının hizmetlerini yerine getirmeleri için gerekli görülmesi halinde masrafları tazmin etmek için ödenmemiş tutara bu kuruluşların ücretlerine denk gelen bir ek ücret eklenecektir.
4.7. Bu Hüküm ve Koşullar veya yazılı olarak belirtilen diğer koşullar uyarınca herhangi bir faturanın ödenmemesi halinde, tarafımızın, diğer haklarımızı çiğnemeksizin söz konusu siparişte veya başka bir siparişte belirtilen diğer işleri askıya alma hakkı bulunmaktadır.

5. İŞİN TAMAMLANMASI

5.1. Şirket tarafından işin teslimi için kararlaştırılan bir tarih verilir ve bu yalnızca tahmini bir tarihtir. Şirket bu tahmini tarihte işi tamamlamak için elinden gelen her türlü çabayı gösterecektir fakat Şirket doğrudan veya dolaylı olarak tarafımızın hatası sonucu söz konusu tahmini tarihi karşılayamamamız durumunda doğabilecek herhangi bir kaybı veya zararı karşılamakla yükümlü olmayacaktır. Müşterinin koşullarını yerine getirmek için gereken tüm makul çabayı göstermemiz gerekse de, teslimatın geç yapılması, Müşteriye tedarik edilen hizmetler için yapması gereken ödemeyi yapmaması hakkını vermez.
5.2. Müşteri ve Şirket bu tarihten sonra herhangi bir zamanda öngörülen ilk teslim süresine istinaden, teslim için ileri bir tarihte anlaşabileceklerdir ve söz konusu bu tarihte teslimat gerçekleşmezse, herhangi bir ücret alınmayacak ve Sözleşme iptal edilmiş sayılacaktır.
5.3. Şirket, kendi tercihine bağlı olarak işin bir kısmını veya tamamını bir yükleniciye yaptırma hakkını saklı tutar. Yüklenicinin kendi alt yüklenicilerinin işi teslim etmemesi veya yapmaması sebebiyle işin tamamlanmaması veya gecikmesi sonucu ortaya çıkan sonuçlardan Şirket hiçbir şekilde sorumlu değildir. Mücbir Sebepler (Grev, Lokavt, İş Uyuşmazlığı, Halk Ayaklanması, Doğal Afetler, Savaş Halleri ve Şirketin Müşterinin siparişini yerine getirmesini önemli derecede etkileyebilecek diğer haller) halinde Şirket derhal Müşteriyi söz konusu koşulları belirterek bilgilendirmelidir. Mücbir Sebepler hallerinde Şirket ve Müşterinin siparişi iptal etme hakkı bulunmaktadır fakat her durumda Müşteri tamamlanan işler için Şirkete ödeme yapmayı taahhüt eder. Şirket, Müşterinin siparişini tamamlamak için Müşteriye elinden geldiği kadar yardımcı olacaktır.

6. TESLİM

Teslim e-posta, faks, posta veya riski Müşteriye ait olmak üzere kurye ile yapılabilir. Ancak, Şirket çevirinin bir kopyasını saklayacak ve çevirinin kaybolması veya zarar görmesi halinde kopyasını müşteriye ücretsiz olarak teslim edecektir.

7. ACİLİYET

Acil çeviriler için fazla ücret talep edilebilmekle birlikte, söz konusu aciliyetin çeviriyi kontrol etmek ve düzenlemek için gereken zamanı engellemesi sebebiyle Şirket acil olarak istenen işler için herhangi bir yükümlülük kabul etmeyecektir. İşlerin bu şekilde tamamlanması için fazladan çalışmak gerekirse veya bu sebeple ilave masraflar doğarsa, artan masrafları karşılamak için ücret alınacaktır.

8. İPTAL VE ASKIYA ALMA

8.1. Müşteri atanan bir işi herhangi bir sebeple iptal ederse, iptal tarihine kadar tamamlanan işler için ödenmesi gereken tutar ve iptal sebebiyle doğabilecek tüm diğer masraflar için bir ücret alınacaktır.
8.2. Müşterinin atanan bir işi 21 gün veya daha uzun bir süre boyunca askıya alması veya ertelemesi halinde, askıya alma veya erteleme zamanına kadar yapılan iş ve bu durumdan doğabilecek tüm diğer masraflar için ücret alınacaktır.

9. YÜKÜMLÜLÜKLER

9.1. Şirket, kendi kontrolü dışındaki sebeplerden ötürü yerine getiremediği yükümlülüklerden doğan tüm borçlardan muaf olacaktır.
9.2. Şirketin bu Sözleşme gereği Müşteriye olan, verilen Hizmetler de dâhil tüm yükümlülüğü, hak taleplerinin bağlantılı olduğu Sözleşme gereği tarafınızdan tarafımıza ödenmesi gereken fiyatı geçemez.
9.3. Şirket hiçbir koşulda Müşteriye veya herhangi bir üçüncü şahsa karşı, herhangi bir dolaylı kayıp (kâr kaybı dâhil) için sorumlu tutulamaz ve bu şekildeki bir dolaylı kayıp veya zarar için tarafımıza açılan davalara karşın tarafımıza tazminat ödemeniz gerekir.
9.4. Şirket, Sözleşmeden önce tarafımızca veya tarafımız adına, yazılı veya sözlü olarak yapılan herhangi bir beyan sonucunda kasıtlı olmayan veya ihmalden kaynaklanan yanlış beyan sebebiyle Müşteriye karşı yükümlü olmayacaktır ve bu yanlış beyan sebebiyle tarafınızın Sözleşmeyi feshetme hakkı bulunmamaktadır.
9.5. Müşterinin yapılan işi söz konusu işin yapılma amacı dışında başka bir amaç için kullanması halinde Müşterinin Şirketten herhangi bir tazminat alma hakkı bulunmamaktadır ve böyle bir durumda tarafınızın sebep olduğu her türlü kaybı tazmin etmeniz gerekmektedir.
9.6. Müşteri tarafınızca veya tarafınıza İnternet aracılığıyla iletilen materyallerin, şifrelenmiş olarak iletilseler dahi, müdahale riski taşımamasının garanti altına alınamayacağını ve bu materyallerin bozulması veya bunlara müdahale edilmesi sonucu oluşan kayıplar için tarafımızın bir yükümlülüğü olmadığını kabul eder.

Çeviri işleri için:

(i) Şirket kâr, iş, sözleşme, gelir kaybından, Müşterinin itibarına veya saygınlığına gelen zarardan, tahmini birikim kaybından ve veya bunların dolaylı kayıp ve zararlarından sorumlu tutulamaz.
(ii) Şirket orijinal metnin tam ve hedef dilin özelliklerini taşıyan bir çevirisini hazırlamak için elinden gelen tüm çabayı sarf etmeyi taahhüt etmekte iken, Müşteri çevirinin orijinal yazıdan farklı şekillerde yorumlanabileceğini kabul etmektedir ve dolayısıyla reklam veya satış etkisinin azalması iddialarına karşın tarafımızca herhangi bir sorumluluk kabul edilmemektedir. Tarafınızca temin edilen orijinal materyallerdeki hataları ve eksiklikleri tarafınıza belirtebiliriz.
(iii) Şirket bir ölçü sisteminden diğerine yapılan çevrimlerde ortaya çıkan hatalardan, bir yazıdaki isim ve diğer zamirlerin başka bir yazıya harf çevirisi sırasındaki hatalardan veya kısaltmaların çevirilerinden sorumlu tutulamaz ve tarafınızca temin edilen materyallerin okunamamasından kaynaklanan hatalardan veya bunlardan doğan herhangi bir dolaylı kayıp veya zarardan sorumlu tutulamaz.
(iv) Şirket tarafından üstlenilen bir işteki bir hata veya eksiklik durumunda, tercihimize bağlı olarak işi tekrar yazabilir veya Müşteriye ilave yazı veya basım işleminden doğabilecek ücretimiz tutarındaki tüm masrafları, bu ücretin Şirketin iş şartlarına göre ödenmesi ve işin Müşterinin siparişte belirttiği amaç için kullanılması koşuluyla tazmin edebiliriz. Bir çevirinin tekrar yorumlanması yalnızca tarafımızca üstlenilecektir ve Müşteri tarafımıza çevirinin teslim tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde ciddi hata veya eksiklikler hakkında bilgi verecektir. Basım için, bir hata veya eksiklik olması durumunda, yalnızca basımdan önce son bir kontrol için tarafımıza bir deneme baskısı iletilmişse sorumluluk kabul etmekteyiz. Tüm rakam ve kodların kontrolü Müşteriye aittir ve rakamlarda meydana gelen herhangi bir hata için sorumluluk kabul etmemekteyiz.
(v) Hizmetlerin prova baskıların veya metinlerin Müşteri onayına sunulmasını gerektirdiği durumlarda Şirket, Müşteri tarafından düzeltilmeyen hatalardan veya Müşteri tarafından bu belgelerde yapılan değişikliklerden ve düzeltmelerden sorumlu olmayacaktır.

10. YASA DIŞI DURUMLAR

Müşteri, gereken çevirinin herhangi bir telif hakkını veya başka bir mülkiyet hakkını ihlal etmediğini veya bu çevirinin müstehcen, küfür veya iftira içerikli olmadığını temin eder ve Şirketin tüm dava, hak talebi, adli işlemlerden kaynaklanan masraf ve zararlarını veya bu teminatın ihlaline ilişkin veya ihlalinden doğan ya da söz konusu teminata ihlal teşkil edebilecek herhangi bir somut duruma dayanarak üçüncü taraflarca açılan davalardan doğan zararlarını tazmin etmelidir.

11. BEYAN

Teminat olarak veya başka amaçlarla sözlü olarak yapılan herhangi bir beyan veya bu beyandan dolaylı olarak anlaşılabilecek herhangi bir ifade Şirket için bağlayıcı değildir.

12. ÇEVİRMENLERİN, SÖZLÜ ÇEVİRMENLERİN VE SESLENDİRME SANATÇILARININ KULLANIMI

Aksi Şirket tarafından kabul edilmediği sürece, Müşteri veya Ortağı Sözleşmenin feshinden itibaren bir yıllık süre boyunca doğrudan veya dolaylı olarak kendi adına veya başka bir firma ya da şirket için Sözleşme uyarınca bizim adımıza sizin için çalışmış olan bir çevirmene, sözlü çevirmene veya ilgili başka bir kişiye iş teklif edemez, bu kişileri istihdam edemez veya bu kişileri ya da bu kişilerin sağladığı hizmetleri bizden uzaklaştırmak için çaba gösteremez. Bu maddenin ihlali halinde Müşteri Şirkete derhal aşağıdakileri ödemelidir:
(a) ilgili kişinin söz konusu Müşterinin veya Ortağının bir çalışanı veya tedarikçisi olması halinde, daha yüksek olan tutarın ödeneceği şekilde, söz konusu kişinin brüt yıllık ücretinin %50’sine denk gelen bir tutarı veya 10.000 £.
(b) diğer durumlarda, daha yüksek olan tutarın ödeneceği şekilde ilgili kişinin yıllık brüt gelirinin %50’sine denk gelen bir tutarı veya 10.000 £.
Bu maddede geçen “Ortak” kelimesi Müşterinin herhangi bir ortağını veya Müşterinin ihraç edilmiş sermayesinin en az üçte birinin hamili olan (1985 Şirketler Kanunu Bölüm 737’de belirtildiği üzere) bir ortağı olduğu herhangi bir şirket veya firmaya ve bu şirketin (yukarıda tanımlandığı gibi) herhangi bir bağlı kuruluşu veya Müşterinin bir şirket olması durumunda, Müşterinin ihraç edilmiş sermayesinin en az üçte birinin doğrudan veya dolaylı olarak hamili olduğu herhangi bir şirket anlamına gelir. “İlgili kişi” yukarıda bahsi geçen Müşteri veya Ortak tarafından hizmetlerinin kullanıldığı tarihi takip eden on iki ay içerisinde Şirket ile çalışan veya serbest yüklenici olarak bağlantılı olan ve doğrudan veya dolaylı olarak Şirket aracılığıyla söz konusu Müşteriye iş sağlayan herhangi bir çevirmen, mütercim, seslendirme sanatçısı, yazıcı veya başka kişiler anlamına gelmektedir.

13. TELİF HAKKI

Çevirinin telif hakkı Şirketin mülkiyetidir ve bu hak yalnızca teslim alınan çevirinin ödemesinin eksiksiz olarak yapılmasıyla Müşteriye geçecektir. Müşteri tarafımıza (veya alt yüklenicilerimize) Sözleşme süresince hizmet sağlama amacıyla çalıma materyallerinin saklanması ve kullanılması için bir izin vermeyi kabul eder.

14. GİZLİLİK

14.1. Taraflar karşı tarafa ait olan, madde 14.2’ye tabi olan ve Hizmet sağlamak için aldığımız Gizli Bilgileri kullanmamayı ve üçüncü taraflara ifşa etmemeyi kabul ederler.
14.2. Taraflar aşağıdaki durumlarda Gizli Bilgileri karşı tarafa ifşa edebilir:

(i) Bilgi ifşasının yasalarca veya herhangi bir düzenleyici kurumca gerekli olması ve bu ifşanın yapılabilir ve yasal olduğu durumlarda, Gizli Bilgileri ifşa etmesi gereken tarafın:
(a) bu gereklilik konusunda derhal bilgi sahibini bilgilendirmesi ve
(b) bilgi sahibiyle bu ifşanın şekli, kapsamı veya zamanı konusunda veya bilgi sahibinin bu gerekliliğin geçerliliğini sorgulamak için attığı gerekli adımlar konusunda bilgi sahibi ile işbirliği yapması koşuluyla ifşa edebilir.
(ii) İfşa eden tarafın, bilgi ifşasının yapıldığı her bir kişinin aşağıdaki koşulları sağlaması halinde, kendi (veya bağlı şirketlerinden birinin) personeline, alt yüklenicinin personeline veya bu ifşanın gerekli olduğu işler yapan herhangi bir kişiye bilgi ifşa edebilir:

(a) bu Hüküm ve Koşullar gereği tüm gizlilik yükümlülüklerinden haberdar olması ve
(b) bu yükümlülüklere, kendileri için bağlayıcıymışçasına uyması.

15. VERİ KORUMA

15.1. Taraflar, bu Hüküm ve Koşullar gereği yükümlülüklerini yerine getirirken her zaman 1998 Veri Koruma Kanunu’nun ilgili hükümlerine uymalıdırlar.
15.2. Şirket, bu Sözleşme ile idare edilen hizmetlerin sağlanması süresince herhangi bir veriyi işlememiz gerektiğinde, bu işlemi yalnızca sizlerin talimatı üzerine yapacağını kabul eder.

16. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Taraflar aralarındaki anlaşmazlıkların çözümü için iyi niyet çerçevesinde çaba harcayacaktır fakat anlaşmazlıkların çözülememesi durumunda Müşteri ve Şirket, taraflardan birinin talebi üzerine, taraflarca kabul edilen (taraflardan birinin yaptığı bildirimden itibaren 7 gün içerisinde bir Anlaşmanın yokluğunda) bir kişiye veya tarafların bir kişi seçilmesi için yaptığı başvuru sonucunda Çeviri İşletmeleri Derneği Başkanı tarafından seçilen bir kişiye sevk edilecektir. Derneğin tahkim kurulu kararı müdahil olan tüm taraflar için bağlayıcı ve nihai olacaktır. Taraflar tahkim sürecinin masraflarını paylaşmakla yükümlüdür.

17. GEÇERLİ KANUN

Bu Hüküm ve Koşullar İngiliz kanunlarına göre idare edilecek ve yorumlanacaktır ve taraflar İngiltere mahkemelerinin münhasır olmayan yargı yetkisine tabi olacaklardır.

Bu Hüküm ve Koşullar önceden yazılı bildirim yapılması halinde değiştirilebilir. Bu versiyon 30 Eylül 2010 tarihinde yayınlanmıştır.

Mütercim ve Seslendirme Hizmetleri için ek Hüküm ve Koşullar bulunmaktadır.